ВІЗОВІ ПИТАННЯ

Повідомляємо, що 01 червня 2011 р. Кабінетом Міністрів України прийнято постанову № 567 “Про затвердження Правил оформлення віз для в’їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію”. Постанова набирає чинності 10 вересня 2011 р.

З текстом постанови можна ознайомитись на веб-сторінці „Законодавство України” за адресою: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=567-2011-%EF.

Громадяни Республіки Польща в’їжджають в Україну без віз, на підставі закордонного паспорту.

  • Громадяни країн-членів ЄС, Швейцарської Конфедерації та Князівства Ліхтенштейн в’їжджають в Україну терміном до 90 діб без віз (Указ Президента України від 26 липня 2005 року № 1131/2005);
  • Громадяни США в’їжджають в Україну терміном до 90 діб без віз (Укази Президента України від 30 червня 2005 року № 1008 та від 18 серпня 2005 року №1175);
  • Громадяни Японії в’їжджають в Україну терміном до 90 діб без віз (Указ Президента України від 19 липня 2005 року № 1107/2005);
  • Громадяни Канади в’їжджають в Україну терміном до 90 діб без віз (Указ Президента України від 26 липня 2005 року № 1134/2005);
  • Громадяни Князівства Андорра, Держави-міста Ватикан, Республіки Ісландія, Князівства Монако, Королівства Норвегія, Республіки Сан-Марино терміном до 90 діб без віз (Указ Президента України від 29 листопада 2005 року № 1663/2005);
  • Громадяни країн СНД (за виключенням громадян Туркменістану) в’їжджають в Україну без віз (відповідно до укладених двосторонніх Угод про взаємні поїздки громадян);
  • з 24 червня 2006 року громадяни Республіки Корея в’їжджають в Україну терміном до 90 діб без віз. Водночас, за оформлення довготермінових віз консульський збір не стягується (відповідно до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Корея про взаємне спрощення режиму поїздок громадян)

Громадяни інших країн відкривають візи в консульствах України. Консульства працюють в Варшаві, Кракові, Гданську та Любліні. До консульської установи України необхідно подати особисто:
- Дві фотокартки розміром 3х4 сантиметри.
- Дійсний паспорт.
- Заповнену візову анкету.
- Карту постійного або тимчасового проживання в Польщі.
- Запрошення або документ, що підтверджує мету візиту в Україну.

Експрес-віза оформлюється протягом 1-5 робочих днів. Звичайна віза оформлюється протягом 15 робочих днів.

№ з/п Найменування консульських дій Тарифна ставка(дол.США) Ставка в національній валюті (польські злоті)
III. ВІЗОВІ ОПЕРАЦІЇ
         
1 Оформлення транзитної візи (В)*:      
  одноразової 85 273  
  дворазової 130 417  
  багаторазової 200 642  
2 Оформлення короткострокової візи (С)*:      
  одноразової 85 273  
  дворазової 130 417  
  багаторазової 200 642  
3 Оформлення довгострокової візи(Д)*:      
  одноразової 85 273

          Na terenie Rzeczypospolitej Polski funkcjonują 4 Konsulaty Generalnych Ukrainy: w Warszawie, Krakowie, Gdańsku i Lublinie.

W celu uzyskania wizu cudzoziemiec osobiście składa we własciwym Konsulacie Ukrainy następujące dokumenty:

1. Wniosek wizowy (jezyki polski, angielski, niemiecki, rosyjski, ukraiński)(osobiście podpisany, wypełniony czytelnie, dopuszczalne wypełnienie w języku polskim),
2. Paszport zagraniczny (wraz z kserokopią pierwszej strony paszportu z danymi personalnymi),
3. 2 aktualnych kolorowych zdjęcia o wymiarach3,5 x 4,5 cm,
4. Karta stałego lub czasowego pobytu na terenie Polski (wraz z kserokopią)
5. Inne wymagane dokumenty, potwierdzające cel podróży do Ukrainy, oraz kopie wymienionych dokumentów.

Uwaga !

• Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz, na podstawie paszportu zagranicznego;

• Obywatele państw-członków Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarii i Księstwa Lichtensteinu wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku №1113/2005);

• Obywatele Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 30 czerwca 2005 roku  № 1008 i z dnia 18 sierpnia 2005 roku  №  1175);

• Obywatele Japonii wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 19 lipca 2005 roku № 1107/2005);

• Obywatele Kanady wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 26 lipca 2005 roku № 1113/2005);

• Obywatele Księstwa Andory, Państwa-miasta Watykanu, Republiki Islandii, Księstwa Monako, Królestwa Norwegii, Republiki San Marino wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (Rozporządzenie Prezydenta Ukrainy z dnia 29 listopada 2005 roku № 1663/2005);

• Obywatele państw Wspólnoty Niepodległych Państw (pomijając obywateli Turkmenistanu) wjeżdżają do Ukrainy bez wiz (odpowiednio do podpisanych dwustronnych Umów o wzajemnym ruchu osobowym);

• Obywatele Republiki Korei wjeżdżają do Ukrainy terminem do 90 dni bez wiz (odpowiednio do Umowy pomiędzy Gabinetem Ministrów a Rządem Republiki Korei o wzajemnym ułatwianiu zasad ruchu osobowego).

Obywatele innych państw otrzymują wizy w placówkach konsularnych Ukrainy.

Zgodnie z uchwałą Gabinetu Ministrów Ukrainy z dnia 20 lutego 1999 r. № 227, wydanie wiz cudzoziemcom odbywa się według celu ich wjazdu do Ukrainy i w razie posiadania odpowiednich do tego celu dokumentów.

Rodzaje wiz wystawianych przez urzędy konsularne Ukrainy oraz dokumenty wymagane do otrzymania określonego rodzaju wizy:

UWAGA!

01 czerwca 2011 r. Gabinetem Ministrów Ukrainy przyjęto Uchwałę Nr 567 “O zatwierdzeniu Reguł załatwienia wiz dla wjazdu do Ukrainy i tranzytowego przejazdu przez jej terytorium”.

Uchwała wchodzi w życie z dnia 10 września 2011 r.

Uchwała również reguluje pytania długoterminowego pobytu i zatrudnienia przedstawicieli obcych krajów organizacji pozarządowych, firm i banków zagranicznych, na terytorium Ukrainy.

W szczególności, przepisami uchwały przewidziano:

1) zmniejszenie ilości typów wiz z 22 do 3, wyznaczenie ich typów zgodnie z okresem ich pobytu:

Krótkoterminowa wiza C

Wydaje się cudzoziemcom dla wjazdu do Ukrainy, jeżeli termin ich pobytu w Ukrainie nie przekracza 90 dni w ciągu 180 dni z daty pierwszego wjazdu.

Krótkoterminowa wiza wydaje się jak jednorazowa, dwo- i wielorazowa na okres sześć miesięcy lub okres, zaznaczony w dokumentach, które są podstawą dla wydania takiej wizy.

Podstawą dla wydania krótkoterminowej wizy jest jeden z takich dokumentów:

- zaproszenie ustalonego wzoru osoby fizycznej czy prawnej, załatwione terytorialnym narządem lub  pododdziałem Państwowej służby migracyjnej;

- zaproszenie Ministerstwa, lub innego centralnego urzędu władzy wykonawczej, państwowej instytucji, przedsiębiorstwa lub organizacji;

- dokument, który poświadcza rodzinne stosunki z obywatelem Ukrainy lub cudzoziemcem, który ma zezwolenie na tymczasowy lub stały pobyt w Ukrainie, w szczególności świadectwo o ślubie (akt małżeństwa) czy urodzenia;

- poświadczenie zagranicznego Ukraińca lub jego osobiste oświadczenie, do którego dodają się wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z przedstawicielem dyplomatycznego przedstawicielstwa lub konsularnej instytucji Ukrainy i dokumenty czy świadczenia, które potwierdza ukraińskie pochodzenie etniczne lub pochodzenie z Ukrainy cudzoziemca, a małżeństwo zagranicznego Ukraińca i jego dzieci w razie ich wspólnego wjazdu i pobytu na terytorium Ukrainy podają oświadczenie i dokument o potwierdzenie rodzinnych stosunków;

- dokument, który potwierdza turystyczny charakter podróży zgodnie z prawem Ukrainy “O turyzmie”;

- zaproszenie zakładu leczniczego Ukrainy;

- dokument, który potwierdza, że osoba jest współwłaścicielem wspólnego przedsiębiorstwa czy przedstawicielem firmy (firmy, asocjacji i t.p.) i wjeżdża do Ukrainy dla spełnienia kontroli za wykonaniem kontraktów;

- zaproszenie organizacji religijnej, zarejestrowanej w ustalonym trybie, poświadczone Ministerstwem kultury, dla krótkoterminowego pobytu w Ukrainie w religijnych sprawach;

- zwrócenie urzędów państwowej władzy państw lub organizacji międzynarodowych;

Długoterminowa wiza D

Wydaje się dla wjazdu do Ukrainy w celu otrzymania dokumentów, które będą legitymować na pobyt w Ukrainie na okres, przekraczający 90 dni.

Długoterminowa wiza wydaje się dyplomatycznym przedstawicielstwem lub konsularną instytucją Ukrainy jak jednorazowa na 45 dni.

Podstawą dla wydania długoterminowej wizy jest jeden z takich dokumentów:

- poświadczona w ustalonym trybie kopia Pozwolenia na wykonanie pracy cudzoziemca, wydanym przez Państwowy centrum pracy lub, na jego zlecenie, odpowiednim obwodowym Centrum pracy;

- kopia decyzji o nadanie pozwolenia na imigrację, wydanym przez terytorialny pododdział Państwowej służby migracyjnej;

- pozwolenie MSZ na wydanie wizy członkom rodziny osoby, której nadano status w Ukrainie;

- oryginał zaproszenia ustalonego wzoru na studiowanie i w okres z 15 sierpnia po 15 listopada listy, podane do MSZ Ukraińskim państwowym centrum międzynarodowej edukacji (w razie obecności danych o cudzoziemca w takich listach);

- zaproszenie państwowej instytucji, przedsiębiorstwa lub organizacji, że jest recypientem projektu międzynarodowej technicznej pomocy;

- zaproszenie organizacji religijnej, zarejestrowanej w ustalonym trybie, poświadczone Ministerstwem kultury, dla działalności w religijnej organizacji;

- zaproszenie oddziału, przedstawicielstwa lub ośrodka społecznej (NGO) organizacji innego państwa, zarejestrowanego w ustalonym trybie;

- zaproszenie przedstawicielstwa subiektu gospodarowania państwa wysyłającego, zarejestrowanego w ustalonym trybie, poświadczone Ministerstwem ekonomicznego rozwoju i handlu Ukrainy;

- zaproszenie oddziału lub przedstawicielstwa banku państwa wysyłającego, zarejestrowanego w ustalonym trybie, poświadczone Bankiem Narodowym Ukrainy;

- zaproszenie MSZ o rejestracji w Ukrainie paszportowego dokumentu cudzoziemca korespondenta lub przedstawiciela środka masowej informacji innego państwa;

        Tranzytowa wiza B

Wydaje się cudzoziemcom w razie tranzytowego przejazdu przez terytorium Ukrainy do trzeciego państwa, a także spełnienia tranzytowego przewozu ładunków i pasażerów odpowiednim transportem.

Tranzytowa wiza wydaje się jednorazowa, dwurazowa lub wielorazowa na okres, zaznaczony w dokumentach, które są podstawą dla wydania takiej wizy, ale najwyżej na jeden rok. Przy czym termin pobytu na terytorium Ukrainy podczas każdego tranzytowego przejazdu przez jej terytorium nie może przekraczać pięciu dni.

Podstawą dla wydania tranzytowej wizy jest jeden z takich dokumentów:

- dokument, potwierdzający tranzytowy charakter podróży (wiza do trzeciego państwa (w razie potrzeby), bilet na przejazd i t.p.);

- dokument, potwierdzający tranzytowy charakter przewozów ładunków i pasażerów transportem dla przewozu osób;

- licencja na dokonanie przewozów międzynarodowych, wydana odpowiednim organem Rzeczypospolitej Polskiej.

2) skasowanie zaproszeń dla otrzymania wiz krótkoterminowych dla wjazdu do Ukrainy dla obywateli Gwatemali, Malezji, Meksyku, Panamy, Singapuru i Chorwacji;

3) ustalanie jedynej taryfy za załatwienie wiz:

             jednorazowa wiza – 85 dolarów USA*,

             dwurazowa – 130 dolarów USA*,

             wielorazowa – 200 dolarów USA*,

4) zobowiązanie informować cudzoziemców i osób bez obywatelstwa o przyczynie odmowy w wydaniu wizy w trybie pisemnym za ustaloną formą;

5) prawo cudzoziemca czy osoby bez obywatelstwa, któremu odmówiono w wydaniu wizy, oskarżyć taką decyzję w ustalonym trybie.

Zupełny tekst Uchwały Nr 567 “O zatwierdzeniu Reguł załatwienia wiz dla wjazdu do Ukrainy i tranzytowego przejazdu przez jej terytorium” w języku Ukraińskim znajduje się pod adresem http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=567-2011-%EF

* – Dla obywateli takich państw jak: Australia, Austria, Algieria, Angola, Belgia, Wielka Brytania, Dania, Izrael, Irlandia, Włochy, Kanada, Republika Korea, Łotwa, Litwa, Niderlandy, Norwegia, Pakistan, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, USA, Finlandia, Francja, Czechy, Japonia – stosują się inne stawki opłat konsularnych.