Громадянство

 

1. Оформлення документів 

2. Громадянство України в питаннях і відповідях 

3. Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень 

4. Закон України “Про громадянство України” 

1. Оформлення документів

 

Відповідно до Закону України “Про громадянство України” (у подальшому – Закон) у редакції від 18 січня 2001 року, Ви можете звернутися до Генерального консульства України в Гданську для здійснення таких процедур з питань громадянства:
  • Набуття громадянства України за народженням.
  • Набуття громадянства України за територіальним походженням.
  • Поновлення у громадянстві України.
  • Вихід з громадянства України.

  

 

        Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, яка народилась після 1 березня 2001 року (дата набуття чинності Законом), та батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України (частина перша статті 7 Закону), один з батьків подає такі документи:
· Заяву про оформлення набуття громадянства України за народженням (Додаток 1). Відповіді на запитання слід давати повні і точні виключно українською мовою;
· Копію свідоцтва про народження особи;
· Копію документа про переміну прізвища батька/матері, якщо їх прізвища у паспорті та у свідоцтві про народження особи відрізняються;
· Копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон або іншого передбаченого статтею 5 Закону документа, що підтверджує факт перебування одного з батьків дитини у громадянстві України на момент її народження.
Процедура оформлення набуття громадянства України дитиною за народженням безкоштовна. Після оформлення набуття громадянства України дитиною дані про неї можуть бути внесено до паспорта громадянина України для виїзду за кордон. За внесення відомостей про дітей до паспортного документа одного з батьків чи законного представника справляється консульський збір 

Набуття громадянства України за територіальним походженням.
          Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особа, яка сама або її батько чи мати, або дід чи баба народилися до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України “Про правонаступництво України”, а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) (частина перша статті 8 Закону), необхідно подати такі документи:
· Заяву про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений). Відповіді на запитання слід давати повні і точні тільки українською мовою.
· Дві фотокартки (розміром 35х45 мм).
· Декларацію про відсутність іноземного громадянства для осіб без громадянства (підпис на декларації має бути нотаріально засвідчений).
· Копію власного свідоцтва про народження або копію свідоцтва про народження батьків (документ, що свідчив би про проживання на території України до 16 липня 1990 року), або діда чи баби.
· Копію свідоцтва про народження особи або інший документ, що підтверджує факт народження особи або її батька чи матері, діда чи баби до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України “Про правонаступництво України”, а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР).
· Копії документів, що засвідчують родинні стосунки заявника/заявниці із зазначеними у попередньому пункті родичами.
· Копії усіх сторінок документа (виїзна віза, паспорт громадянина колишнього СРСР тощо), за яким особа в’їхала до країни перебування.

 
   Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною разом з одним із батьків, який оформлює набуття громадянства України, один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві, а також додає:
· Заяву про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений).
· Копію свідоцтва про народження дитини.
· Копії усіх сторінок документа (виїзна віза, паспорт громадянина колишнього СРСР тощо), за яким дитина в’їхала до країни перебування.
У разі відсутності документів про постійне проживання на територіях, зазначених у абзаці першому пункту 2 цього Порядку, або документів, що підтверджують родинні стосунки, подається відповідне рішення суду. За оформлення клопотання про набуття громадянства України за територіальним походженням справляється консульський збір.

Поновлення у громадянстві України. 

 Для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства (частина перша статті 10 Закону), подає такі документи:
· Заяву у двох примірниках про поновлення у громадянстві України (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений). Відповіді на запитання слід давати повні та точні тільки українською мовою.
· Три фотокартки (розміром 35х45 мм).
· Довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України.
· Декларацію про відсутність іноземного громадянства (документ, отриманий в органах влади країни перебування, про відсутність факту звернення щодо набуття громадянства країни перебування).
За оформлення клопотання про поновлення у громадянстві України справляється консульський збір 

Вихід з громадянства України.

Відповідно до статті 18 Закону України “Про громадянство України” від 18.01.2001 року, для порушення клопотання про вихід з громадянства України громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, подає до консульської установи України за кордоном такі документи:

      а) заяву(Додаток 1) встановленого зразка заповнену власноручно в 4-х примірниках (Зразок заповнення заяви);
б) чотири фотокартки (розміром 35х45 мм);
в) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон в 4-х прим.;
г) документ, виданий уповноваженим органом Польщі про те, що громадянин України набуде громадянство Польщі, якщо вийде з громадянства України + 3 його ксерокопії та оригінал перекладу українською мовою + 3 ксерокопії. 

Для порушення клопотання про вихід з громадянства України разом з неповнолітньою дитиною до вищевказаних документів додається оригінал та копія свідоцтва про народження дитини та, у разі наявності, – оригінал та копію закордонного паспорта чи проїзного документа дитини. 

У випадку реєстрації громадянства дитини в дипломатичній чи консульській установі України – копію довідки про реєстрацію дитини громадянином України (у 4-х примірниках). При досягненні дитиною 14-річного віку подається заява-згода дитини (Додаток 2) на вихід з громадянства України.

Повний комплект документів складається з документів українською та польською мовами. Всі документи польською мовою повинні мати засвідчений переклад українською мовою. Повний комплект документів (чотири примірники!!!) громадянину України потрібно особисто здати до Генерального консульства України в Республіці Польща. Генконсульство приймає клопотання, якщо заявник подав повний комплект документів та перебуває на постійному консульському обліку в установі. 

За оформлення документів на вихід з громадянства України справляється консульський збір. 

2. Громадянство України в питаннях і відповідях

1 березня 2001 року набрала чинності нова редакція Закону України “Про громадянство України”, яка була прийнята 18 січня 2001 року.Згідно з Конституцією в Україні існує єдине громадянство, підстави набуття і припинення громадянства України визначаються Законом. Відповідно до Конституції громадянин України не може бути позбавлений громадянства і права змінити громадянство. Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами. Громадянин не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну. Конституція України визначає повноваження Президента України в сфері громадянства: він приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України.

Як вирішується питання множинного громадянства в законодавстві України?
Під “множинним громадянством” слід розуміти наявність у особи одночасно громадянства двох або більше держав.Україна належить до тих держав, які не визнають множинного (подвійного) громадянства, оскільки вважають, що особа не може одночасно ефективно користуватися правами та виконувати обов’язки стосовно декількох держав. Це положення закріплене в законодавстві України. За статтею 2 Закону України “Про громадянство України” у разі, якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він також визнається лише громадянином України.
В Законі визначені підстави, за яких може розглядатися питання про втрату громадянства України. Зокрема, відповідно до пункту 1 частини першої статті 19 Закону громадянин України, який після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави, втрачає громадянство України. Позиція України стосовно множинного громадянства узгоджується з нормами міжнародного права.

Хто належить до громадянства України?
Коло осіб, які належать до громадянства України, визначено у статті 3 Закону України “Про громадянство України”.Громадянами України є:
1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;
2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України “Про громадянство України” (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав;
3) особи, які прибули в Україну на постійне місце проживання після 13 листопада 1991 року і яким у паспорті громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року органами внутрішніх справ України внесено напис “громадянин України”, а також діти таких осіб, які прибули разом з батьками в Україну, якщо на момент прибуття в Україну вони не досягли повноліття;
4) особи, що набули громадянство України відповідно до законів України та міжнародних договорів України. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, зазначені у пункті 2 – з 13 листопада 1991 року, а у пункті 3 – з моменту внесення відмітки про громадянство України.

Якими документами підтверджується громадянство України?
Перелік документів, що підтверджують громадянство України, визначає стаття 5 Закону України “Про громадянство України”. Громадянство України за кордоном і під час перетинання державного кордону України підтверджує паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Документом, що підтверджує громадянство України, є проїзний документ дитини.
Документом, що підтверджує громадянство є посвідчення особи моряка, посвідчення члену екіпажу.
Документом, що підтверджує громадянство України, є посвідчення особи на повернення в Україну. Посвідчення дає право громадянинові України, який постійно проживає в Україні, на в’їзд в Україну у разі втрати або псування під час перебування за кордоном паспорта громадянина України для виїзду за кордон або зазначених вище документів.
Документами, що підтверджують громадянство є також свідоцтво про належність до громадянства України та тимчасове посвідчення громадянина України.

Хто може набути громадянство України за народженням?
Коло осіб, які є громадянами України за народженням, встановлено статтею 7 Закону України “Про громадянство України”.Перелік осіб, наданий у статті 7 Закону є вичерпним. Зазначені особи набувають громадянство України за народженням лише у випадку, якщо народилися 1 березня 2001 року (дата набрання чинності Законом України “Про громадянство України” в редакції від 18 січня 2001 року) і пізніше. Вони стають громадянами України з моменту народження. У кожному з випадків не має значення, перебували батьки особи в шлюбі на момент її народження чи ні.
Умовою набуття особою громадянства України є проживання обох її батьків на законних підставах на території України. Під проживанням в Україні на законних підставах розуміється проживання осіб без громадянства, які мають посвідку на проживання чи тимчасове проживання на території України, або їм надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні. В даному випадку не має значення чи мають згадані особи постійну чи тимчасову реєстрацію.
Чинне законодавство про громадянство передбачає процедуру оформлення набуття громадянства України за народженням. Проте, процедура оформлення набуття громадянства України лише підтверджує цей факт, а громадянство набувається автоматично, в силу Закону.

Хто може набути громадянство України за територіальним походженням?
Умови набуття громадянства України за територіальним походженням встановлені статтею 8 Закону України “Про громадянство України”.Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба, повнорідні брат чи сестра народилися або постійно проживали до 16 липня 1990 року на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України “Про правонаступництво України”, а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР), і є особою без громадянства або іноземцем, що взяв зобов’язання припинити іноземне громадянство, та подала заяву про набуття громадянства України, а також її діти реєструються громадянами України.
Якщо в особи є неповнолітні діти і вона хоче, щоб вони також набули громадянство України, діти можуть це зробити разом з нею, про що вона порушує клопотання в своїй заяві.
Право набути громадянство за територіальним походженням надається окремо від батьків неповнолітнім дітям, які народилися чи постійно проживали на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених вище) і є особами без громадянства, а також неповнолітнім дітям, які народилися на території України від батьків-іноземців і набули за народженням громадянство іншої держави, яке пізніше було припинено.
Необхідною умовою для набуття громадянства за територіальним походженням є подання особою відповідної заяви.Якщо громадянство України набуває дитина окремо від батьків, заяву за неї подає один з батьків або опікун чи піклувальник.

Чи можна поновитися у громадянстві України?
Закон України “Про громадянство України” передбачає поновлення у громадянстві України. Порядок поновлення регулюється статтею 10 Закону.
Поновлення у громадянстві України застосовується до осіб, які набули громадянство України 24 серпня 1991 року і пізніше, а згодом це громадянство було припинено відповідно до Указу Президента України. Не має значення, відповідно до якого Закону громадянство особи було припинено – попереднього чи чинного. Закон допускає також можливість поновлення у громадянстві незалежно від того, на яких підставах особа припинила громадянство України, за винятком лише одного випадку. Це стосується осіб, які втратили громадянство України внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів під час оформлення набуття чи прийняття громадянства України.
Цей виняток стосується лише тих осіб, які були прийняті до громадянства України на підставі статті 9 Закону України “Про громадянство України” в редакції від 18 січня 2001 року. Закон передбачає реєстраційний порядок поновлення у громадянстві України.

Як здійснюється вихід з громадянства України?
Законодавство України про громадянство надає можливість громадянину України вийти з її громадянства. При цьому в Україні застосовується дозвільний порядок виходу особи з громадянства. Умови виходу особи з громадянства України закріплені у статті 18 Закону. Загальне правило полягає в наступному: громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням. Особа вважається такою, що виїхала на постійне місце проживання за кордон, якщо в її паспорті громадянина України для виїзду за кордон є відмітка про такий виїзд.
Вихід з громадянства України допускається лише за умови, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала документ, виданий уповноваженими органами іншої держави, про те, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України.
Ця умова спрямована на уникнення випадків безгромадянства внаслідок виходу з громадянства України. Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, притягнуто як обвинувачену у кримінальній справі або стосовно якої в Україні є обвинувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.
Дитина, яка виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон, у разі їхнього виходу з громадянства України може вийти з нього разом з батьками за клопотанням одного з них. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України або іноземцем чи особою без громадянства, вона може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.
Дитина, яка виїхала на постійне проживання за кордон і батьки якої вийшли з громадянства України, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним з батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України або іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків, який вийшов з громадянства України. Згода на вихід з громадянства другого з батьків при цьому не вимагається.
Дитина, яка набула громадянство України за народженням, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків. У даному випадку Закон не пов’язує вихід дитини з громадянства України з виходом з нього її батьків або одного з них, з місцем проживання дитини або її батьків. Дитина, усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий – іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем. Згода другого з батьків при цьому не вимагається.
Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів. І в цьому випадку дитина може вийти з громадянства України незалежно від виходу з нього батьків, а також місця проживання її і батьків.
Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою. Згода на вихід дитини такого віку з громадянства України надається нею письмово у формі заяви і подається в її присутності. За наявності поважних причин (хвороба дитини, стихійне лихо тощо) заява може подаватися у відсутності дитини.
Датою припинення громадянства України у випадках, викладених вище, є дата видання відповідного Указу Президента України.

Який порядок подання заяв з питань громадянства?
Особи, які постійно проживають за кордоном, подають заяви з питань громадянства до дипломатичних представництв та консульських установ України за місцем їх постійного проживання. Заява має складатися лише у письмовій формі і підписуватися заявником. Заяву дитини підписує один з її законних представників. Якщо неповнолітня особа перебуває у шлюбі, вона підписує заяву самостійно. За недієздатну особу заяву підписує її опікун. За особу, яка не може підписати заяву через неписемність або фізичні вади, заяву на її прохання підписує інша особа.
Заява на вихід з громадянства України подається на ім’я Президента України, про оформлення набуття громадянства України особою, яка постійно проживає за кордоном, – на ім’я керівника дипломатичного представництва чи консульської установи за місцем постійного проживання особи.
Заяви з питань громадянства подаються разом з іншими, необхідними для набуття чи припинення громадянства України, документами.Документи, які подаються не в повному обсязі, повертаються заявникові без виконання.

Які строки встановлені для розгляду заяв з питань громадянства?
Чинним законодавством про громадянство визначені не лише кінцеві, а й проміжні строки розгляду заяв з питань громадянства.
Диппредставництво, до якої подано заяву про оформлення набуття громадянства України (за винятком заяв про поновлення у громадянстві України), має прийняти рішення за нею і повідомити про це у письмовій формі заявника протягом місяця з дня надходження документів та за умови, що заявником подано пакет документів у повному обсязі.
Загальний строк розгляду заяв про вихід з громадянства України не повинен перевищувати один рік з дня надходження документів, за умови, що заявником подано пакет документів у повному обсязі.